top of page

อาคารระีพีสาคริก กองกิจการนิสิต
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Tel: 0-2942-8304-6 หรือต่อหมายเลขภายใน 8566 - 8567

Fax: 0-2561-3470

www.go.sa.ku.ac.th

contact usหน่วยบริการนิสิตพิการ ชั้น 1

bottom of page