top of page

ABOUT  US

 

หน่วยบริการนิสิตพิการ (Disability Support Service) กองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูลนิสิตพิการประเภทต่างๆ



ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทั่วไป ตลอดจนประสานขอความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอบ การให้คำปรึกษา



กับอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่นิสิตพิการ และประสานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัด



เตรียมนิสิตเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต



คุณสมบัติของนิสิตพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

 

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี



3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

 



 

bottom of page